Публічний договір

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИпро надання дистанційних освітніх послуг Україна, м. Рівне Договір публічної оферти про надання дистанційних освітніх послуг адресований фізичним особам (далі - Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО", в особі директора Мельник Людмили Миколаївни (далі – Виконавець, ЛІЦЕЙ "ЯСНО", Заклад освіти), про надання освітніх послуг на визначених Договором умовах згідно з обраним переліком послуг.Договір вважають укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і він набуває законної сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Сторонами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та/або отримання доступу до освітніх послуг, що надаються в онлайн режимі. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.1. Терміни та визначення1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована Замовнику відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містяться в публічній оферті (далі – Публічна оферта).1.2 Договір – правочин, укладений у формі договору про надання дистанційних освітніх послуг, що надаються Виконавцем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі – Договір).1.3. Замовник - фізична особа, що досягла 18 років, яка володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, та є законним представником Одержувача, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, що містяться в Публічній оферті, шляхом акцепту (далі – Замовник). 1.4. Одержувач – фізична особа, яка одержує освітні послуги згідно договору, який укладено між Виконавцем і Замовником (далі – Одержувач).1.5. Виконавець – ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО", в особі директора Мельник Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець).1.6. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України (далі – Акцепт).1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 1.8. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.1.10. Освітні послуги - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання (далі – Послуги).1.11. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://yasno.school/ включаючи всі веб-сторінки та субдомени.1.12. Аутентифікація – підтвердження Замовником особистого користування ним або Одержувачем особистим кабінетом, а також виконання контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти.1.13. Обліковий запис – сукупність даних про Замовника та Одержувача, необхідні для їх аутентифікації.1.14. Документ про загальну середню освіту - документ про освіту - персональні дані про здобутий особою у Закладі освіти Виконавця рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти та відтворені в пластиковій картці.1.15. Початкова, базова та повна загальна середня освіта – форма освіти, що регламентується законодавством про освіту та передбачає отримання Замовником або Одержувачем документа про освіту.1.16. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.2. Загальні положення2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє протягом терміну навчання Одержувача (або безпосередньо Замовника) у Закладі освіти.2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.2.3. У випадку прийняття умов Публічної оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір неправомірним.2.4. Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://yasno.school/public-oferta і є доступним для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.2.5. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://yasno.school/ Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на навчання.2.6. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацією стосовно навчання, оплати, тощо, яка може періодично оновлюватись.2.8. Виконавець доводить до відома Замовника, що відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», щодо прозорості та інформаційної відкритості Закладу освіти, Виконавець має ліцензію на провадження освітньої діяльності, яка видана на підставі розпорядження 3. Предмет договору3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за обраною Замовником формою навчання.3.2. Виконавець надає освітні послуги, результатом яких є досягнення Одержувачем певного рівня знань з метою здобуття визнаного державою рівня освіти, згідно з навчальними програмами повної загальної середньої освіти, що передбачені МОН України, з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті https://yasno.school/, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.3.3. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його особистого кабінету на сайті https://yasno.school/ та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.3.4. Послуги, що надаються в рамках цього Договору повинні відповідати стандартам у сфері освіти та вимогам законодавства України. Відносини, не врегульовані цим договором, регулюються Сторонами відповідно до законодавства України, що регулює подібні за змістом відносини.3.4. Право інтелектуальної власності на навчальні матеріали, що зазначені на навчальному сайті Закладу освіти консультації вчителів-предметників, інші матеріали й інформація, надані Замовнику та/або Одержувачу належить Ліцею «ЯСНО»3.5. Замовник, шляхом реєстрації на Сайтах Виконавця, або реєстрації Одержувача на Сайтах Виконавця, приймає та безумовно погоджується з умовами надання Послуг, передбаченими цією Публічною офертою, та зобов’язаннями, покладеними на Замовника в рамках цієї Публічної оферти та зобов’язується дотримуватися їх.3.6. Про прийняття Замовником умов Договору також може свідчити оплата вартості Послуг будь яким із способів, зазначеним в даному Договорі.4. Порядок надання послуг4.1. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №703/23235, від 12 січня 2016 року № 8 року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, від 24 квітня 2019 року № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» Закладом освіти затверджені Правила зарахування, відрахування та переведення учнів, які оприлюднені на сайті https://yasno.school/ задля публічного ознайомлення з ними будь-яким учасником освітнього процесу.4.2. Недотримання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти необхідних для зарахування Одержувача (ненадання документів, одностороння відмова від договору, тощо) є підставою для прийняття Виконавцем рішення про недопущення Одержувача до освітнього процесу, відмови у зарахуванні до Закладу освіти. Внесена Замовником плата в такому випадку не повертається.4.3. Форми навчання, які пропонуються Виконавцем - дистанційна форма здобуття освіти, що являє собою індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій або екстернатна.4.4. Для отримання та користування послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру Реєстрації на сайті https://yasno.school/ для проходження навчання.4.5. Після реєстрації Замовник зобов’язаний, Замовник має здійснити оплату вартості навчання згідно виставленому рахунку. Оплата Послуг здійснюються Замовником шляхом перерахування грошових коштів на користь Виконавця через підтримувані Виконавцем платіжні системи та методи оплати, відповідно до пункту 8.4 цієї оферти.4.6. Після внесення плати за навчання Замовник має виконати вимоги Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, який передбачає подання заяви про зарахування та інші обов’язкові документи, перелік яких визначений Виконавцем та законодавством України, а саме: 1) належним чином оформлену заяву (місце реєстрації та місце фактичного проживання Замовника та Одержувача, електронну поштову адресу, номери телефонів Замовника та Одержувача, які слугуватимуть засобами зв’язку із Закладом освіти 2) особову справу Одержувача з попереднього освітнього закладу (крім першокласників на початок навчального року); 3) копію свідоцтва про народження Одержувача (або паспорта); 4) копію паспорту Замовника та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); 5) згоду на збір та обробку персональних даних Замовника і Одержувача та надати згоду з політикою конфіденційності виконавця. 6) свідоцтво про базову середню освіту (тільки для Одержувачів 10-го та 11-го класів).4.7. Ліцей «ЯСНО» протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів, зазначених в п.4.6. та здійснення першого платежу за освітні послуги згідно умов Договору та Додатку до нього, оформляє наказ про зарахування Одержувача до складу Закладу освіти.4.8. Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання першого платежу відповідно Договору Ліцей «ЯСНО» надає Замовнику та/або Одержувачу дані для доступу (логін, пароль) до навчального сайту: https://yasno.school/4.9. Після отримання доступу до навчального сайту Одержувач виконує завдання згідно з запропонованим Ліцеєм «ЯСНО» навчальним планом, згідно з графіком отримує консультації вчителів-предметників, використовуючи загальнодоступні комунікаційні програми.4.10. Усі контрольні заходи (крім 4-х, 9-х та 11(12)-х класів) у Ліцеї «ЯСНО» можуть здійснюватися відповідно до рішення Ліцею «ЯСНО» дистанційно, з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, відео зв’язку за умови забезпечення автентифікації того, хто навчається, або очно.4.11. У 4-х, 9х та 11(12)-х класах наприкінці навчального року проводиться державна підсумкова атестація (ДПА), яка включається у структуру навчального плану на рік. ДПА проводиться виключно за безпосередньої участі Одержувача та може проводитись дистанційно, за попередньої згодою з Управлінням Освіти.4.12. В кінці навчального року у відповідних навчальних класах, в яких передбачено отримання документів про освіту державного зразку, Ліцей «ЯСНО» оформляє і видає Одержувачу документи про освіту державного зразку після остаточного розрахунку за взаємними зобов’язаннями.4.13. Договір набирає чинності шляхом згоди Замовника з умовами у формі, натисканням Замовником кнопки «Я приймаю умови Договору» розташованої у реєстраційній формі.4.14. Шляхом заповнення аутентифікаційної форми реєстрації Замовник погоджується на надання точної та правдивої інформації про себе та про Одержувача. У разі надання Замовником неправдивої інформації, Виконавець матиме право відмовити такому Замовнику в наданні дистанційних освітніх послуг.4.15. Замовник підтверджує на момент реєстрації, що досяг 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність та є законним представником Одержувача.4.16. Замовник несе повну відповідальність за безпеку свого логіна і пароля а також логіна і пароля Одержувача (за передання цієї інформації третім особам), а також за всю діяльність, що буде зроблено під його Обліковим записом та обліковим записом Одержувача.4.17. Замовник зобов’язується негайно проінформувати Виконавця у разі неавторизованого доступу до його Облікового запису та обліковим записом Одержувача третіми особами або про будь-яких інших порушеннях безпеки.4.18. Замовник повністю приймає, що він несе повну відповідальність за всю інформацію, дані, текст, яка розміщується в його Обліковому записі та Обліковому записі Одержувача.4.19. У випадку, якщо Виконавець запідозрить Замовника або Одержувача у скоєнні протиправних дій, у тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Публічної оферти, він вправі розірвати договір із Замовником та припинити надання освітніх послуг Одержувачу та/або звернутися у відповідні державні органи із заявою та/або заблокувати та/або видалити облікові записи Замовника і Одержувача.4.20. Замовник шляхом реєстрації на Сайті підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, у зв’язку з чим заявляє, що дана Публічна оферта не може бути визнана недійсною або не прийнятою Замовником на тій лише підставі, що вона складена українською мовою.4.21. Після закінчення навчального року або у разі відрахування учня до закінчення навчального року, протягом 30 днів з дати останнього дня навчання, Виконавець направляє Замовнику електронною поштою або будь-яким іншим способом узгодженим з Замовником, Акт приймання-передавання наданих освітніх послуг, який Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю протягом 5 днів. 4.22. У разі не повернення Акту у встановлений термін та за умови відсутності направленої Замовником претензії щодо якості, обсягу наданих послуг Виконавцем, послуги вважаються прийнятими в повному обсязі, а Акт узгодженим Сторонами без зауважень. 5. Права сторін 5.01. Замовник має право:Отримувати інформацію від Ліцею «ЯСНО» з питань організації та забезпечення належного надання послуг, передбачених розділом 3 цієї Угоди;Приймати в порядку, встановленому локальними актами Ліцею «ЯСНО» участь в заходах, організованих Ліцеєм «ЯСНО»;Отримувати повну і достовірну інформацію про оцінювання знань, умінь, навичок і компетенцій Одержувача, а також про критерії оцінювання.Вимагати від Виконавця надання освітньої послуги Одержувачу на рівні стандартів повної загальної середньої освіти, а також відповідно до обраної форми навчання;Вимагати від Виконавця забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;Вимагати від Виконавця видачу Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;Отримувати від Виконавця інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.Отримувати від Виконавця доступ до сайту https://yasno.school/ та отримання технічної підтримки.5.02. Одержувач має право:мати доступ до особистого кабінету та до сайту https://yasno.school/ ;на захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе;на відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки з предметів;висловлювати педагогічним працівникам та Виконавцю свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.Одержувач також має інші права та обов’язки передбачені цим Договором та нормативними актами України.5.03. Виконавець має право:Самостійно здійснювати освітній процес, встановлювати системи оцінок, форми, порядок і періодичність проміжних атестацій Одержувача;Надавати освітні послуги особисто, власними силами або, відповідно до ч. 2 ст. 902 ЦК України, покладати виконання Договору про надання освітніх послуг на іншу особу.Знизити вартість освітніх послуг, якщо у Ліцеї «ЯСНО» навчаються дві або більше дитини з однієї родини. Підстави і порядок надання знижок вартості платної освітньої послуги встановлюється Додатками до Договору.Відправляти Замовнику повідомлення, що стосуються рекламування послуг Виконавця;Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовнику. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника;Зміни/доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення (публікації) на сайті https://yasno.school/ , якщо інше не визначено Виконавцем;Проводити маркетингові заходи, в тому числі шляхом розсилки актуальної інформації на електронну пошту Замовника та/або у вигляді sms-повідомлень;Призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачені зазначеним Договором і вимагати відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору.Змінювати порядок та форму надання послуг у разі зміни законодавства України; Вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання освітньої послуги у разі несвоєчасної сплати Замовником.Інші права Виконавця, передбачені цією Публічною офертою.6. Обов’язки сторін6.01. Замовник зобов’язаний:Своєчасно вносити плату за послуги Ліцею «ЯСНО» в розмірі та порядку, визначених Договором та додатками.Виконувати вимоги законодавства України, положення та інструкції Ліцею «ЯСНО» щодо організації освітніх послуг.Надавати Ліцею «ЯСНО» достовірні відомості, необхідні для надання освітніх послуг за Договором.Забезпечити сумлінне і своєчасне вивчення навчальних матеріалів, виконання Одержувачем навчальних завдань і своєчасне проходження контрольних тестів, передбачених навчальними планами Ліцею «ЯСНО».Не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті та/або (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних від Одержувача. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або законним представникам. У разі зміни персональних даних Замовника та/або Одержувача освітніх послуг протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Ліцей «ЯСНО» електронною поштою: loohcs.onsay%40au про зміни, що стосуються паспортних даних, реєстраційних номерів облікової картки платників податків, номерів мобільних телефонів, електронної пошти тощо. Забезпечити побутові та технічні умови для самостійних і дистанційних занять Одержувача, а саме, постійного доступу до Інтернет та веб-серверів, що забезпечують участь в освітньому процесі в синхронному і асинхронному режимах та необхідним комп’ютерним обладнанням (комп’ютером чи ноутбуком, веб-камерою, навушниками, мікрофоном). Забезпечити супровід тьютором протягом всього навчального року учнів початкової школи (1-4 класів) та протягом двох перших тижнів навчання учнів базової середньої школи (5-9 класів). Тьютором можуть бути батьки, законні представники учня, повнолітні члени родини, найняті супровідні особи тощо. Самостійно забезпечити медичне обслуговування Одержувача за місцем проживання. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.Забезпечити безпосередню присутність Одержувача (4, 9 або 11(12) класу) або за згодою відповідного управління освіти дистанційно, на державній підсумковій атестації (ДПА) в терміни, визначені Міністерством освіти і науки (МОН) України. ДПА є обов’язковою умовою для отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту. У разі звільнення від ДПА з підстав, визначених Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 30 грудня 2014 року № 1547, Замовник зобов’язаний надати Ліцею «ЯСНО» відповідні документи, що дають підставу для звільнення від ДПА. Витрати на організацію і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.6.02. Одержувач зобов’язаний:оволодівати знаннями;дотримуватись правил та вимог щодо організації надання освітньої послуги;бути ввічливим у спілкуванні з педагогічними працівниками, з повагою ставитись до батьків;гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки;не передавати свої права третім особам;повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків;виконувати домашні завдання і контрольні роботи по кожному навчальному предмету.6.03. Виконавець зобов’язаний:Надати Одержувачу освітні послуги, передбачені розділом 3 даної Угоди на рівні Державних освітніх стандартів України;Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до діючого законодавства України;Розмістити на сайті Статут Ліцею «ЯСНО» і документи, що регламентують організацію освітнього процесу; інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги; надавати актуальну і достовірну інформацію усім учасникам навчального процесу;Забезпечити навчальний процес кваліфікованими педагогічними кадрами;Видати Одержувачу документи державного зразка про здобуту освіту (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 684 від 13.09.2017 року повідомляти територіальні органи Національної поліції та служби у справах дітей, за місцем проживання Одержувача, про випадки порушення батьками права дитини на освіту.У разі дострокового припинення дії Договору повернути частину коштів, яка не була використана на надання освітньої послуги. Грошові кошти повертаються Замовнику згідно з діючим законодавством України (шляхом перерахування Виконавцем відповідної суми на поточний рахунок Замовника). Грошові кошти повертаються Замовнику після надання ним належним чином оформленої заяви протягом місяця з моменту подання заяви;Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів; Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача;Видати наказ про зарахування Одержувача до Закладу освіти в разі повного виконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти.
7. Відповідальність сторін7.01. Замовник несе відповідальність за точність та правдивість інформації, про себе та Одержувача, зазначеної ним при заповненні форми реєстрації, за збереження облікового запису і пароля.7.2. Замовник несе відповідальність за власні дії та дії Одержувача у зв’язку зі створенням і розміщенням коментарів на Сайтах Виконавця відповідно до чинного законодавства.7.3. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Виконавця, пов’язаних з діями Замовника та Одержувача на Сайтах Виконавця, Замовник зобов’язується своїми силами та за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Виконавця від можливих розглядів, збитків і компенсацій. 7.4. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Виконавцю будуть заподіяні збитки та/або Виконавець оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати та т.п., Виконавець має право вимагати, а Замовник зобов’язується відшкодувати їх Виконавцю (штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати, виплати та т.п.).7.5. Виконавець не несе відповідальності за:будь-які дії Замовника та Одержувача;точність і правильність інформації, що надається Замовником при реєстрації;будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті;висловлювання Замовника та Одержувача, опубліковані на Сайті;втрату Замовником або Одержувача можливості доступу до Облікового запису на Сайтах Виконавця (втрату логіна, пароля, іншої інформації);неповну, неточну або некоректну вказівку Замовником своїх даних та даних Одержувача при створенні Облікового запису або при зарахуванні Одержувача до складу Ліцею «ЯСНО»;відсутність у Замовника або Одержувача доступу в мережу інтернет і якість послуг інтернет – провайдерів, банківських установ.прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Замовника або третіх осіб в результаті несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Замовника або Одержувача, включаючи ту, яка прив’язана до створеного ним облікового запису.7.6. За будь-яких обставин відповідальність Виконавця перед Замовником обмежена сумою, що не перевищує розміру платежів, отриманих Виконавцем від Замовника до моменту настання обставин, які спричинили виникнення відповідальності Виконавця.7.7. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань:За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.За несвоєчасну оплату освітніх послуг Виконавець має право вимагати від Замовника сплату пені в розмірі 5% несплаченої суми за кожний день прострочення.У разі невнесення плати за надання освітньої послуги за цим Договором більше, ніж двічі протягом його дії, сторони вирішують питання про стягнення суми заборгованості та продовження навчання Одержувача шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах, питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.8. Вартість освітніх послуг та порядок розрахунків8.1. Вартість і умови оплати дистанційних освітніх послуг Ліцею «ЯСНО» вказується в додатках до Договору і є невід’ємною частиною Договору.8.2. Перший платіж Замовник зобов’язаний здійснити не пізніше, ніж за 3 (три) банківських дні до моменту зарахування Одержувача в Ліцей «ЯСНО». Перший платіж вноситься у розмірі першого і останнього місяця навчання.8.3. Замовник вносить плату на поточний рахунок Ліцею «ЯСНО» щомісячно, до 10 числа місяця, в якому здійснюється надання дистанційних освітніх послуг. За письмовою згодою Сторін Замовник може вносити плату з іншою періодичністю. У разі оплати Замовником освітніх послуг у розмірі більшому, ніж той, що передбачений умовами цього Договору та Додатком № 1 до нього, в рахунок наступних платежів, письмової згоди Ліцею «ЯСНО» на зміну такої періодичності не потребується. Повну суму оплати за надані освітні послуги Замовник повинен внести до «01» червня поточного навчального року.8.4. Оплата Послуг здійснюються через наступні платіжні системи та методи оплати:В безготівковій формі на поточний рахунок Ліцею «ЯСНО», що вказаний у Договорі;Платіжними картами Visa та Master Card через платіжну систему Fondy.8.5. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Ліцею «ЯСНО».8.6. Валюта платежів: гривня.8.7. У разі розірвання Договору Сторони узгоджують взаємні розрахунки і визначається сума, що підлягає поверненню Замовнику або оплату Ліцею «ЯСНО». Сума повернення Замовнику повинна містити залишок коштів на момент подачі заяви від Замовника з урахуванням витрат на сплату податків та зборів за обіг коштів.8.8. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання, про що Виконавець сповіщає на сайті https://yasno.school/ не пізніше ніж за 14 днів до дати внесення відповідних змін.8.9. У Закладі освіти передбачено знижки 50% на вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання для Замовників та/або Одержувачів освітніх послуг наступних категорій учнів:діти з інвалідністю; діти військовослужбовців Збройних Сил України; діти, у яких загинув один з батьків/батьки внаслідок бойових дій на території України в період після 24 лютого 2022 року.8.10. У Закладі освіти передбачено знижки 20% на вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання для Замовників та/або Одержувачів освітніх послуг наступних категорій учнів:спортсмени зі званнями кандидат у майстри спорту або майстра спорту; призери всеукраїнського та міжнародного етапу предметних олімпіад та всеукраїнського етапу конкурсу-захисту робіт Малої академії наук України; 8.11. Якщо Одержувач належить одразу до декількох зазначених категорій, знижки не додаються, а застосовується найбільша зі знижок, що відповідають переліку зазначених категорій Одержувача. Знижки Одержувачам послуг надаються на підставі розгляду письмового звернення Замовника до Виконавця і надання документів, що підтверджують їхню належність до вказаних категорій.8.12. Повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання зазначена на сайті виконавця у відповідності до форми та виду освітньої послуги. 8.13. Замовник оплачує освітні послуги в період навчальних місяців з вересня по травень включно, літні місяці не оплачуються. Переплата переноситься на наступний навчальний рік.8.14. При затриманні плати більше ніж на 1 день без поважних причин, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг Замовнику, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.8.15. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником, не повертається Виконавцем.8.16. Оплата здійснюється за наступними реквізитами:ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО" Юридична адреса: Україна, 33028, м.Рівне, м-н Незалежності 3, каб 304 і 305Код ЄДРПОУ – 44925743,р/р UA203204780000026000924933136 Банк: АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 3204788.17. Оплата послуг є підтвердженням акцептування цього Договору і являється внесеною після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, підтвердженням чого є надання Замовнику доступу до сайту https://yasno.school/ та особистого кабінету. 9. Право інтелектуальної власності9.1. Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті https://yasno.school/ чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.9.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані Виконавцем під час надання освітніх послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.9.3. Надаючи право на використання Замовником та Одержувачем об'єктів права для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.9.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на сайті Виконавця , надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Замовника та/або Одержувача, без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).10. Форс-мажор10.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.10.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням цього Договору.10.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором. 11. Розірвання договору11.1. Строк дії Договору становить один навчальний рік з автоматичною пролонгацією на кожний наступний навчальний рік, крім випадків, коли Одержувач випускається із Закладу освіти.11.2. Договір може бути розірваний:за згодою сторін;у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти для зарахування Одержувача; у разі відрахування із Закладу освіти Одержувача згідно із законодавством України; у випадках, передбачених Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, в тому числі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій; при наявності в Одержувача (за результатами річного оцінювання) початкового рівня досягнень хоча б з одного предмета; у разі систематичного пропуску занять без поважних причин;в односторонньому порядку за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (листом надісланим поштовим відправленням або електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.12. Персональні дані12.1. Акцептуючи цей Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Одержувач, від імені якої він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Одержувача.12.2. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам). 13. Прикінцеві положення13.1. Дана Публічна оферта і всі відносини між Виконавцем та Замовником, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються і тлумачаться відповідно до Законодавства.13.2. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов оферти.13.3. Дана Публічна оферта укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, які зареєструвалися на Сайтах Виконавця, починаючи з моменту такої реєстрації.13.4. Виконавець має право вносити зміни до цієї Публічної оферти без згоди Користувача. Зміни набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті, https://yasno.school/ , якщо інше не передбачено новою редакцією Публічної оферти.13.5. У випадку змін в цій Публічній оферті, Користувач зобов’язаний самостійно вивчити зміни, що були внесені. Якщо Користувач продовжує використовувати Сайти виконавця після внесення змін до цієї Публічної оферти, він автоматично погоджується з умовами нової редакції.13.6. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.13.7. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із Сторін до іншої.13.8. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку та шляхом переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням відповідної суперечки в суд за відповідною юрисдикцією та територіальністю.ВиконавецьПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО" Юридична адреса: Україна, 33028, м.Рівне, м-н Незалежності 3, каб 304 і 305Код ЄДРПОУ – 44925743,р/р UA203204780000026000924933136 Банк: АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478Директор: Л.М. Мельник