Публічний договір

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИпро надання дистанційних освітніх послуг Україна, м. Рівне Договір публічної оферти про надання освітніх послуг адресований фізичним особам (далі - Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО", в особі директора Мельник Людмили Миколаївни (далі – Виконавець, ЛІЦЕЙ "ЯСНО", Заклад освіти), про надання освітніх послуг на визначених Договором умовах згідно з обраним переліком послуг.Договір вважають укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і він набуває законної сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Сторонами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та/або отримання доступу до освітніх послуг, що надаються за адресою м.Рівне, майдан Незалежності 3, каб 305. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.1. Терміни та визначення1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована Замовнику відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містяться в публічній оферті (далі – Публічна оферта).1.2 Договір – правочин, укладений у формі договору про надання дистанційних освітніх послуг, що надаються Виконавцем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі – Договір).1.3. Замовник - фізична особа, що досягла 18 років, яка володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, та є законним представником Одержувача, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, що містяться в Публічній оферті, шляхом акцепту (далі – Замовник). 1.4. Одержувач – фізична особа, яка одержує освітні послуги згідно договору, який укладено між Виконавцем і Замовником (далі – Одержувач).1.5. Виконавець – ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО", в особі директора Мельник Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець).1.6. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України (далі – Акцепт).1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 1.8. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.1.10. Освітні послуги - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання (далі – Послуги).
2. Загальні положення2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє протягом терміну навчання Одержувача (або безпосередньо Замовника) у Закладі освіти.2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.2.3. У випадку прийняття умов Публічної оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір неправомірним.2.4. Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://yasno.school/public-oferta-1 і є доступним для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.2.5. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://yasno.school/ Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на навчання.2.6. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацією стосовно навчання, оплати, тощо, яка може періодично оновлюватись.
3. Предмет договору3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з організації позашкільного навчання (міський табір) Одержувача.3.2. Про прийняття Замовником умов Договору також може свідчити оплата вартості Послуг будь яким із способів, зазначеним в даному Договорі.4. Порядок надання послуг4.1. Після ознайомлення з цим договором, Замовник має здійснити оплату вартості навчання згідно виставленому рахунку. Оплата Послуг здійснюються Замовником шляхом перерахування грошових коштів на користь Виконавця через підтримувані Виконавцем платіжні системи та методи оплати, відповідно до пункту 8.4 цієї оферти.4.2. Після внесення оплати за навчання Замовником, Виконавець має надати освітню послугу в повному об'ємі, а саме провести навчальні заходи в періоди 22.07.2024 - 26.07.2024 та 29.07.2024 - 02.08.2024р. 5. Права та обов'язки сторін 5.1.Виконавець зобов'язується:-Забезпечити матеріально-побутові умови для повноцінного освітнього процесу дитини відповідно до чинних санітарних правил і норм України. -Забезпечити проведення протягом табірної зміни заходів, що сприяють інтелектуальному,естетичному та фізичному розвитку дитини. 5.2.Виконавець має право:-На оплату послуг у розмірі та порядку, встановлених цим Договором.-У випадках, передбачених цим Договором, відрахувати дитину з Табору.5.3. Замовник зобов'язується:-Забезпечити присутність дитини на усіх заходах Табору.-Оплатити Виконавцю вартість послуг у розмірі та в порядку, встановлених цим Договором.-Надати Виконавцю додаткову інформацію про дитину, якщо вона потребує спеціального харчування або додаткового спостереження і про наявність у неї алергічних реакцій на продукти харчування і медикаменти.-Відправляти дитину в табір здоровою (без явних ознак вірусної інфекції), в охайному вигляді,чистому одязі і взутті.-У разі виникнення необхідності, пов’язаної із захворюванням дитини та/або її психологічним станом, негайно забрати дитину з табору.-Замовник і дитина зобов'язані дотримуватися умов цього Договору, Розпорядку дня в таборі,Правил поведінки дітей в таборі, викладених у Додатку №1 до цього Договору.5.4. Замовник має право:-Знайомитися з умовами його перебування в таборі.-За власною ініціативою забрати дитину з Табору у будь-який час.
6. Вартість освітніх послуг та порядок розрахунків6.1. Вартість послуг складає 2 800 грн (за 5 днів табору, з 10-00 по 14-00), або 5 000 грн за 10 днів табору6.2. Оплата Послуг здійснюються через наступні платіжні системи та методи оплати:В безготівковій формі на поточний рахунок Ліцею «ЯСНО», що вказаний у Договорі;Платіжними картами Visa та Master Card через платіжну систему WayForPay.6.3. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Ліцею «ЯСНО».6.4. Валюта платежів: гривня.6.5. У разі розірвання Договору Сторони узгоджують взаємні розрахунки і визначається сума, що підлягає поверненню Замовнику або оплату Ліцею «ЯСНО». Сума повернення Замовнику повинна містити залишок коштів на момент подачі заяви від Замовника з урахуванням витрат на сплату податків та зборів за обіг коштів.6.6. У Закладі освіти передбачено знижки 10% на вартість освітньої послуги за кожну другу дитину Замовника.6.7. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником, не повертається Виконавцем.6.8. Оплата здійснюється за наступними реквізитами:ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО" Юридична адреса: Україна, 33028, м.Рівне, м-н Незалежності 3, каб 304 і 305Код ЄДРПОУ – 44925743,р/р UA203204780000026000924933136 Банк: АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 3204786.9. Оплата послуг є підтвердженням акцептування цього Договору і являється внесеною після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, підтвердженням чого є надання Замовнику доступу до сайту https://yasno.school/ та особистого кабінету. 10. Форс-мажор7.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.7.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням цього Договору.7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором. 8. Розірвання договору8.1. Договір може бути розірваний:за згодою сторін;у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (листом надісланим поштовим відправленням або електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.9. Персональні дані9.1. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання.9.2. За окремим зверненням Замовника про заборону розміщення окремих фото-відео-матеріалів, Виконавець повинен виконати волевиявлення Замовника та видалити або заблурити фрагменти фото-відео матеріалів, які стосуються безпосередньо самого Замовника чи його дітей. 10. Прикінцеві положення10.1. Дана Публічна оферта і всі відносини між Виконавцем та Замовником, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються і тлумачаться відповідно до Законодавства.10.2. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов оферти.10.3. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.10.4. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із Сторін до іншої.
ВиконавецьПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЯСНО" Юридична адреса: Україна, 33028, м.Рівне, м-н Незалежності 3, каб 304 і 305Код ЄДРПОУ – 44925743,р/р UA203204780000026000924933136 Банк: АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478Директор: Л.М. Мельник

Додаток 1Правила поведінки дітей у таборі1) Забороняється:- залишати територію табору;- вживати, зберігати у себе або продавати іншим алкогольні, слабоалкогольні та енергетичнінапої, наркотичні засоби, прекурсори, їхні аналоги, будь-які медичні препарати без призначення лікаря;- створювати ситуації, що загрожують власному життю та здоров'ю інших дітей;- принижувати гідність інших дітей;- битися;- псувати майно третіх осіб;- некоректно себе вести (нахабство, грубість);- курити, зберігати, продавати тютюнові і інші вироби, кальян;- порушувати внутрішній розпорядок;2) Дитина, що знаходиться в таборі, зобов'язана:- брати участь у освітньому процесі табору;- виконувати всі рекомендації вихователя, педагога, тренера, вожатого, старшого вожатого, директора табору;